ALGEMENE VOORWAARDEN 

Inleiding

De activiteiten van Roos van Gelder | be U (eenmanszaak) zijn gericht op begeleiding en training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het volledig aanbod van onze dienstverlening vind je op onze website: www.beyoupaardencoaching.nl.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

  • Opdrachtnemer: Roos van Gelder h.o.d.n. be U, gevestigd aan de Peppelweg 56c te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 78546087;
  • Opdrachtgever: de klant (rechtspersoon of natuurlijke persoon) die met Roos van Gelder | be U een overeenkomst aangaat;
  • Deelnemer: de persoon die gebruik maakt van door Opdrachtnemer aangeboden diensten (ook wel coachee);
  • Opdracht: de tussen Roos van Gelder | be U en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 2: Toepassing van de voorwaarden 

2.1          Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op de algehele dienstverlening tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever(s).

2.2          Door het verstrekken van een Opdracht aan Opdrachtnemer verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden (en het daarbij behorende Privacybeleid) en met de inhoud hiervan akkoord te gaan.

2.3          Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Opdrachtnemer deze afwijkingen schriftelijk (per e-mail) aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 3: Opdrachten

3.1          Bij elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de Opdrachtgever van Opdrachtnemer kan en mag verwachten op het moment dat de Opdracht tot stand komt.

3.2          Aan het eerste oriënterende gesprek met de Opdrachtgever zijn geen kosten verbonden. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk. 

3.3          Alle door Opdrachtnemer persoonlijk op maat gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders vermeld. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging verstrekt, zoals een e-mail of een ingevuld inschrijfformulier. 

3.4          Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, één (of meerdere) coachsessie(s) en/of coachtraject(en) op een andere datum te laten plaatsvinden of te annuleren. De Opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor door Opdrachtnemer geannuleerde coachsessie(s) en/of coachtraject(en). De Opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Bij het annuleren van één of meerdere diensten door Opdrachtnemer heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

3.5          Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de huisregels van Opdrachtnemer : 

  • Op het gehele terrein, dus in de stallen, op het erf, parkeerplaats, paddock, weilanden en in de rijbak is het verboden te roken;
  • Auto’s kunnen geparkeerd worden op de aangewezen plaatsen;
  • Paarden en schapen mogen niet worden gevoerd.

Ontstane schade door het niet naleven van deze huisregels door de Opdrachtgever worden verhaald op de Opdrachtgever.

Artikel 4: Wijziging of annulering 

4.1          De overeenkomst wordt door middel van inschrijving aangegaan voor de duur c.q. het aantal afspraken van de vooraf overeengekomen dienst.

4.2          Tussentijdse wijziging of annulering van de overeenkomst kan alleen schriftelijk (per e-mail) plaatsvinden. De Opdrachtgever ontvangt in dat geval geen restitutie van reeds betaalde facturen. In uitzonderlijke situaties kan door Opdrachtnemer eventueel anders worden beslist. 
4.3           Een afspraak voor een coachgesprek kan door Opdrachtgever tot 48 uur van tevoren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Daarna worden altijd kosten in rekening gebracht:

·         Annulering tot 24 uur van tevoren: 50 % van het tarief van de coachsessie;

·         Annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak of bij een ‘no show’: 100 % van het tarief van het coachsessie.

4.4          Zonder tijdige schriftelijke (per e-mail) kennisgeving worden de volledige kosten in rekening gebracht van het aantal afspraken van de vooraf overeengekomen dienst.

 Artikel 5: Overmacht

5.1          Een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

5.2          Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals brand, diefstal, terrorisme, natuurrampen, langdurige ziekte etc.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1          De totaalsom van de vooraf overeengekomen dienst dient binnen 30 dagen na datum factuur te zijn voldaan, met dien verstande dat altijd voorafgaand aan de eerste afspraak alle openstaande bedragen zijn voldaan. In overleg kan hiervan worden afgeweken en is alleen bindend wanneer Opdrachtnemer deze afwijkingen schriftelijk (per e-mail) aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

6.2          Bij te late betaling wordt standaard € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven aan een incassobureau of advocaat. De Opdrachtgever is dan ook de wettelijk vastgestelde vertragingsrente en de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

6.3          Alle door Opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn inclusief het actuele BTW-tarief, reis- en andere onkosten, tenzij anders vermeld.

6.4          Een actueel overzicht van de tarieven die steeds van toepassing zijn voor de verschillende diensten kan worden opgevraagd bij Opdrachtnemer. 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1          De door Opdrachtnemer samengestelde leermiddelen (behoudens licenties van derden) die aan de Opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van Opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen Opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden. Niets mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

7.2          Bij overtreding van het in artikel 7.1 bepaalde zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- (zegge: “tienduizend euro”) per geval en € 500,- (zegge: “vijfhonderd euro”) per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 50.000,- (zegge: “vijftig duizend euro”). 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1.        Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de diensten en bewaakt de kwaliteit ervan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen dat de dienstverlening gewijzigd kan worden (op onderdelen), die het wezen ervan niet aantasten.

8.2          De website van Opdrachtnemer is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch voor eventuele fouten aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid. Bij onduidelijkheden en/of vragen kan contact opgenomen worden met Opdrachtnemer.

8.3          Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Ook vermeende psychische schade die Opdrachtgever claimt te hebben opgelopen tijdens één (of meerdere) coachsessie(s) en/of coachtraject(en) bij Opdrachtnemer, valt onder deze clausule.

8.4          Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

8.5          Wanneer Opdrachtnemer is gehouden aan vergoeding van door de Opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de Opdracht.

8.6        Opdrachtnemer is ervaren in het begeleiden van individuen en paarden. De locatie alsmede de paarden/pony’s zijn zorgvuldig geselecteerd. Desondanks blijft het werken met paarden/pony’s gepaard gaan met risico’s. Opdrachtgever is zich bewust van de risico’s die het werken met paarden/pony’s met zich mee kunnen brengen en is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen welzijn, gezond- en veiligheid. Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden/pony’s om dienen te gaan en dienen tijdens de activiteiten te allen tijde de instructies van Opdrachtnemer op te volgen.

8.7        Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van de Opdracht, staat het Opdrachtgever vrij om te kiezen wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. Het is aan Opdrachtgever zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is. 

Artikel 9: Vertrouwelijke informatie

9.1          Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Opdracht als na afloop ervan. Uitzonderingen hierop gelden wanneer Opdrachtgever concludeert dat Opdrachtnemer ernstige schade aan zichzelf of anderen kan aanrichten.

9.2          Als Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Opdrachtnemer zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 10: Persoonsgegevens (zie ook Privacybeleid)

10.1       Opdrachtnemer zal ten aanzien van het gebruik van door Opdrachtgever verstrekte gegevens of ter kennis gekomen informatie zorgvuldig zijn en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens in haar bestand op te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer hanteert naast deze Algemene voorwaarden een Privacybeleid, die onderdeel is van de overeenkomst. Hierin staat o.a. expliciet vermeld welke persoonsgegevens bewaard worden, hoelang en welke rechten de betrokkene heeft. Opdrachtnemer beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften, benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden (zoals administratie, incasso, marketing en verbetering van de dienstverlening) en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

10.2       Bij sommige gelegenheden kan er een foto- en/of videograaf aanwezig zijn die foto’s en/of video’s maakt. Wanneer Opdrachtgever/Deelnemer herkenbaar op een foto of video te zien is, dan zal vooraf schriftelijk toestemming aan Opdrachtgever worden gevraagd alvorens deze foto en/of video te publiceren op de website en/of social media.

Artikel 11: Evaluatie

11.1       Iedere dienst wordt geëvalueerd. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van onze dienstverlening van groot belang via de evaluatieformulieren de reacties te vernemen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk in de organisatie en verdere dienstverlening verwerkt. Medewerking bij het invullen en inleveren van de evaluatie wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Artikel 12: Wijzigingen en/of aanvullingen Algemene voorwaarden

12.1       Deze Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld. De wijzigingen of aanvullingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn door technische, wetenschappelijke of andere ontwikkelingen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De meest recente Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op de dienstverlening en zijn te vinden op onze website: www.beyoupaardencoaching.nl.

Artikel 13: Klachtenprocedure

13.1       Opdrachtnemer is aangesloten bij Zorg voor ZZP (lidnummer 201900511), een klachtenregeling met erkende geschilleninstantie (conform Wkkgz-eisen). Opdrachtnemer werkt altijd naar eer en geweten en levert te allen tijde een uiterste inspanning om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Ondanks alle door haar in acht genomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de dienstverlening niet naar tevredenheid is verlopen. Opdrachtnemer neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk binnen 14 dagen na aanvang van de dienstverlening zijn ingediend. Klachten kunnen gericht worden per e-mail aan: roos@beyoupaardencoaching.nl  t.a.v. Roos van Gelder van be U o.v.v. klachtenprocedure. Opdrachtgever krijgt altijd binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie.

Artikel 14: Toepasselijk recht 

14.1       Op alle betrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing en met uitsluiting de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag. 

Laatste update: 01-04-2022